Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Platby

MENU

Na základe VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov hradí príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ  zákonný zástupca dieťaťa sumou mesačne vo výške 3,50€ mesačne, dospelá osoba sumou 4€ mesačne.

 Platby za ZÚ sa budú dať zaplatiť len cez bankový účet!

Spravidla sú platby hradené nasledovne:

DIEŤA (do 18 rokov veku) - 14 € za obdobie september – december  

                                                                                               /najneskôr do 30. októbra/

                                                            - 21 € za obdobie január – jún

                                                                                               /najneskôr do 28. februára/

DOSPELÝ (nad 18 rokov veku) - 16 € za obdobie september – december 

                                                                                                  /najneskôr do 30. novembra/

                                                                    - 24 € za obdobie január – jún  

                                                                                                       /najneskôr do 29. februára/

Pozor – nové číslo účtu!!! 

Číslo účtu:  4024101808/7500

IBAN: SK26 7500 0000 0040 2410 1808

VS:    pridelené číslo krúžku

Ponuka_krúžkov_2018-2019

Ponuka ZÚ 2018-19