Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Povinne zverejňované informácie

MENU

Názov:    Centrum voľného času Včielka

Adresa:   Športovcov 904, 020 01 Púchov

IČO:    36128546

Dátum vzniku:  15. 10. 1961  /podľa zriaďovacej listiny a Dodatku č. 2/

Zriaďovacia listina

Zriaďovateľ:  Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

 Právomoc:   samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Organizačná štruktúra:  Organizacny_poriadok_v_Puchove

 Získavanie informácií o CVČ Včielka:

Miesto: kancelária riaditeľky CVČ Včielka

Čas: v pracovných dňoch od 10. 00 h – 16.00 h

Spôsob: písomne, faxom, ústne, elektronickou poštou, poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

-          meno a priezvisko žiadateľa

-          adresa žiadateľa,

-          obsah požadovaných informácií,

-          požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,

-          dátum,

-          podpis žiadateľa

 Podanie opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Miesto: kancelária riaditeľky CVČ Včielka, v čase od 10. 00 h – 16. 00 h)

Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

Spôsob: písomná forma

O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán (Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18, Púchov). O odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Centra voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov 020 01.

Postup pri vybavovani ziadosti

Sadzobnik ukonov