Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Púchovské ekocentrum

MENU

Púchovské ekocentrum /ďalej len PEC/ pri CVČ Včielka vzniklo 24. 2. 2000 ako odozva programu Trvaloudržateľného mesta Púchov. PEC sa podieľa na organizovaní výchovno-vzdelávacích programov v oblasti environmentálnej výchovy pre MŠ, ZŠ, ŠZŠ, 8-ročné Gymnáziá a SŠ.

Pre PEC je zriadená odborná učebňa “U krtka”. Tu sa schádzajú aj učitelia jednotlivých škôl na odborných seminároch u oblasti odpadového hospodárstva a projektov pre školy v oblasti kompostovania a spolupráce s technickými službami mesta Púchov. Pracovníci Púchovského ekocentra zabezpečujú poradenskú službu pre školy zapojené do medzinárodného projektu Zelené školy. 

PEC je organizátorom mnohých aktivít a v spolupráci s metom Púchov má vypracovaný a realizovaný projekt -” Ekologicky v odpadovom hospodárstve” na príslušný škoslký rok.